Om Krogar mot Knark

Krogar mot Knark är en metod och ett stöd för att bedriva narkotikaförebyggande arbete i krog- och nöjesmiljöer. Genom att minska förekomsten och användning av narkotika är syftet att få ner antalet olyckor, våld och kriminalitet som är kopplat till droger.

Krogen, hotellet och andra nöjesmiljöer ska vara platser som är förenat med positiva upplevelser där både gäster samt personal ska känna sig trygga.

Bakgrund

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) initierade år 2001 samverkansprojektet Krogar mot Knark (KmK) tillsammans med myndigheter och krogbranschen. Detta efter att både kroganställda och Polisen uttryckt en oro över narkotikasituationen på Stockholms krogar. 

Krogar mot Knark som metod har vuxit fram ur den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull Alkoholservering som ska förebygga överservering av alkohol samt servering av alkohol till underåriga.

Sedan våren 2023 har STAD ett nationellt uppdrag att samordna och sprida kunskap om metoden Krogar mot Knark. Arbetet finansieras genom Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Metodens delar

Samverkan

En central del i arbetet med metoden är samverkan mellan aktörer som är av extra stor vikt i det förebyggande arbetet mot narkotika i nöjesmiljöer. De självklara aktörerna är branschen med krog- och hotellverksamhet, Polis och kommun, men även andra lokala nyckelaktörer. 

Utbildning

Att utbilda vakter och krogpersonal för att höja kunskapsnivån är en förutsättning för att kunna upptäcka narkotikapåverkade personer.

Förbättrad tillsyn​

Policyarbete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Offentligt ställningstagande​

Kommunikation är en viktigt del i det förebyggande arbetet för att uppmärksamma drogproblem i nöjesmiljöer, men även samhället i stort. Nätverket vill synliggöra de insatser som sker i krog- och nöjeslivet för att förändra attityden till narkotika.​

Kriterier för att bli medlem i nätverket​

Skriftlig narkotikapolicy med tillhörande handlingsplan
avseende hantering av alkohol- och narkotikaanvändning bland gäster och personal.

Utbildning av personal
All personal ska genomföra den digitala e-kursen om 30-40 minuter. Fastanställda nyckelpersoner ska utbildas i en fysisk heldagsutbildning i Krogar mot Knark. 

Egentillsyn av lokaler
Verksamheten ska vidta åtgärder för att försvåra narkotikahantering i lokalerna.

Aktivt deltagande i det lokala Krogar mot Knark-nätverket
Av verksamheten utsedd person ska närvara och aktivt delta i lokala nätverksträffar.

Aktivt och offentligt ställningstagande för en narkotikafri nöjesmiljö
Verksamheten skapar utrymme i lokalerna och på sociala medier för Krogar mot Knark-relaterat material. Verksamheten deltar också aktivt i kampanjer och/eller andra lokala aktiviteter för att visa sitt ställningstagande.

Lokala nätverk för Krogar mot Knark

Nätverket Krogar mot Knark är lokala forum där medlemskrogar och myndigheter samlas, utbyter information och erfarenheter. Där arbetas effektiva samverkansformer fram och en gemensam syn på hur Krogar mot Knark ska kommuniceras ut till allmänheten.

 Tillsammans blir genomslagskraften större!