Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (KmK) är en metod och ett stöd för att bedriva narkotikaförebyggande arbete i krog- och nöjesmiljöer. Genom att minska förekomsten och användning av narkotika är syftet att få ner antalet olyckor, våld och kriminalitet som är kopplat till droger. Krogen, hotellet och andra nöjesmiljöer ska vara platser som är förenat med positiva upplevelser där både gäster samt personal ska känna sig trygga.
Bakgrund

STAD startade 2001 samverkansprojektet Krogar mot Knark (KmK) tillsammans med myndigheter och krogbranschen. Detta efter att både kroganställda och Polisen uttryckt en oro över narkotikasituationen på Stockholms krogar. Krogar mot Knark som metod har vuxit fram ur den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) som ska förebygga överservering av alkohol och att inte servera underåriga.

Sedan våren 2023 har STAD ett nationellt uppdrag att samordna och sprida kunskap om metoden Krogar mot Knark. Projektet finansieras genom Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Samverkan, utbildning, tillsyn och kommunikation

En central del i arbetet med metoden är samverkan mellan besöksnäringens aktörer, Polis, kommunal tillståndsenhet och organisationen STAD. Samverkan lägger också grunden till de tre övriga delarna i metoden; Utbildning, Tillsyn och Kommunikation.

Nätverket Krogar mot Knark
Nätverket KmK är ett forum där bransch och myndigheter samlas, utbyter information och erfarenheter, arbetar fram effektiva samverkansformer samt enas om hur KmK ska kommuniceras ut till allmänheten.
Kriterier för att bli medlem i nätverket
För att bli medlem i nätverket ska verksamheten uppfylla ett antal kriterier. Personalen ska utbildas, en alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan ska förankras och ligga till grund för personalens agerande på arbetsplatsen. Lokalerna ska anpassas så att det blir lättare att upptäcka narkotikapåverkade personer eller narkotikahantering. Medlemmar ska också aktivt och offentligt ta ställning för en narkotikafri nöjesmiljö.
Offentligt ställningstagande och kampanjatbete
Kommunikation är en viktigt del i det förebyggande arbetet för att uppmärksamma drogproblem i nöjesmiljöer, men även samhället i stort. Nätverket vill synliggöra de insatser som sker i krog- och nöjeslivet för att förändra attityden till narkotika.